top of page

Algemene Voorwaarden Trainingen
FitFam Leeuwarden V.O.F. (hierna: FitFam Leeuwarden) is gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 78193370.


1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Trainingen

 • a. Deze Algemene Voorwaarden Trainingen zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding

tussen enerzijds consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training
en/of work out in de buitenlucht (een Training), aangeboden en/of verzorgd door FitFam
Leeuwarden.

 • b. Een Training is gelijk aan een Training of een Programma. De inhoud van iedere Training

of Programma staat op de website van FitFam Leeuwarden.

 • c. Deze Algemene Voorwaarden Training zijn toepasselijk op elke Strippenkaart en elk

Abonnement die een Deelnemer recht geeft op deelname van een Training.

 • d. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement, alsook deelname aan een

Training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden
Training.

 • e. Alleen wanneer hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden

Training geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

 • f. FitFam Leeuwarden kan deze Algemene Voorwaarden Training regelmatig wijzigen. De

meest recente versie is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de website
van FitFam Leeuwarden. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene
Voorwaarden Training verstrekt.

 • g. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden

Training strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn,
onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet voorschrift,
verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of
vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling
buiten toepassing blijven, en is het FitFam Leeuwarden toegestaan een vervangende
bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de
strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 • h. FitFam Leeuwarden kan de rechten en de verplichtingen naar Deelnemer, die deze

overeenkomst met zich meebrengt, overdragen aan derden.

 • i. De minimum leeftijd van een Deelnemer is 16+ om deel te nemen aan een Training of

Programma. Wanneer een Deelnemer een leeftijd heeft tussen 12 en 16 jaar, mag deze
alleen onder begeleiding van een voogd meedoen.


2. Overeenkomst

 • a. Een overeenkomst tussen FitFam Leeuwarden en een Deelnemer ontstaat door

overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit
(online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een deelnemer
een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van FitFam Leeuwarden.

 • b. Voor FitFam Leeuwarden ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst nadat een

Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

 • c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst, kan alleen worden

gewijzigd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van FitFam Leeuwarden.
Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

 • d. Een overeenkomst tussen FitFam Leeuwarden bestaat uit:

(i) Een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een
Training die wordt geboden door FitFam Leeuwarden.
(ii) Een Abonnement dat bestaat uit een:
(a) Maandelijks abonnement onbeperkt
(b) Jaarlijks abonnement onbeperkt
(c) Jaarlijks abonnement onbeperkt vooruitbetaald
(iii) Een Programma-Abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op
deelname aan een Programma.

 • e. Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Abonnement te allen tijde

vervangen door een hoger Abonnement (maandelijks naar jaarlijks). Een abonnement
vervangen door een lager Abonnement (jaarlijks naar maandelijks) kan alleen tegen het
einde van de looptijd van het betreffende Abonnement

(i) In het geval een jaarabonnement heeft het nieuwe Abonnement een looptijd
van minimaal één jaar;
(ii) Het oude Abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe
Abonnement;

3. Abonnementen en Strippenkaarten

 • a. Een Strippenkaart, Abonnement en Programma-abonnement zijn persoonlijk en niet

overdraagbaar.

 • b. Een Strippenkaart Abonnement en Programma-abonnement zijn beperkt geldig. De

individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer. Als een
Strippenkaart, Abonnement of Programma-Abonnement is verlopen of verbruikt, kan
een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Training.

 • c. Bij langdurig verblijf in het buitenland, langdurige ziekte, zwangerschap of zware

blessure langer dan zes weken, kan de geldigheid van de Strippenkaart, Abonnement en
Programma-Abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband
met het wisselend aanbod van Programma’s) worden opgeschort tot een maximum van
3 maanden. FitFam Leeuwarden heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens
een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Aanvraag kan gedaan worden via de
trainers, per telefoon of per e-mail van FitFam Leeuwarden.

 • d. Als een Deelnemer een jaarabonnement met maandelijkse betaling heeft, wordt de

pauzering van de looptijd afgehaald.

 • e. Als een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het

bezit is van een geldige Strippenkaart, dan is de Deelnemer zelf verantwoordelijk om de
ingangsdatum van het Abonnement correct in te voeren en/of door te geven.

 • f. Als een Deelnemer een (nieuw) Abonnement (het Tweede Abonnement) heeft

afgesloten terwijl een Deelnemer nog beschikt over een geldig Abonnement (het Eerste
Abonnement), wordt eerst het Eerste Abonnement uitgediend, voordat het Tweede
Abonnement ingaat.

 • g. De geldigheid van het Abonnement wordt niet opgeschort wanneer een Deelnemer

tijdens de looptijd ervan een Programma-Abonnement aanschaft.

 • h. Een Strippenkaart loopt automatisch af na de looptijd. Een Strippenkaart wordt niet

stilzwijgend verlengd. Een 10-Strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 15 weken en
een 20-Strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 30 weken.

 • i. Een Abonnement heeft een geldigheid van één maand of één jaar. Na afloop hiervan

wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks flexibel abonnement
met de daarbij behorende actuele tarieven.

 • j. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar, mits er geen

openstaande posten zijn, tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming
van een opzegtermijn van één kalendermaand, te rekenen vanaf de eerste dag van de
eerstvolgende maand.

 • k. Procedure met betrekking opzegging verloopt door middel van het opzeggen per

telefoon of e-mail.

4. Proeftrainingen

 • a. Proeftrainingen zijn uitsluitend bedoeld voor nieuwe (potentiële) leden om het aanbod

van FitFam Leeuwarden uit te proberen.

 • b. Een proeftraining mag tweemaal worden gebruikt per persoon. Bij misbruik is FitFam

Leeuwarden gerechtvaardigd de deelname direct stop te zetten, zonder enige
vergoeding verschuldigd te zijn aan de Deelnemer.

 • c. Een Deelnemer is geen inschrijfgeld verschuldigd bij de aanmelding bij een proeftraining.

 • d. Proeftraining heeft een geldigheid van één training van een uur.

5. Inschrijfgeld, prijzen en betaling

 • a. Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij aanschaf van een Abonnement.

 • b. De actuele prijzen van het inschrijfgeld, de Strippenkaarten, de Abonnementen en de

Programma-abonnementen staan op de website van FitFam Leeuwarden. FitFam
Leeuwarden heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd
de geldende en deze zijn altijd beschikbaar op de website van FitFam Leeuwarden.
Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten,
Jaarabonnementen en Programma-abonnementen.

 • c. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen tijdig te geschieden via een automatische

incasso.

 • d. Een Strippenkaart dient voor aanvang volledig te worden betaald.

 • e. Een Abonnement of Programma-abonnement kunnen vooraf ineens worden betaald of via

een maandelijkse automatische afschrijving.

 • f. Bij een maandelijkse automatische afschrijving geeft de Deelnemer de bankgegevens door

waardoor FitFam Leeuwarden automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige
looptijd van het Abonnement of Programma-Abonnement incasseert.

 • g. Een Abonnement en Programma-abonnement worden maandelijks rond de eerste

kalenderdatum automatisch van de bankrekening afgeschreven. Indien het verschuldigde
bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt €25,- administratiekosten
in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling wordt
afgeschreven.

 • h. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die FitFam

Leeuwarden of een door FitFam Leeuwarden ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter

incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan FitFam Leeuwarden verschuldigd is, aan
FitFam Leeuwarden verschuldigd.

 • i. FitFam Leeuwarden behoudt zich het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te

schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6. Annulering programma-abonnement

 • a. Een Deelnemer kan een Programma-abonnement alleen per mail en in zijn geheel annuleren

vóór het Programma is gestart. FitFam Leeuwarden bevestigt de annulering schriftelijk.

 • b. De kosten voor een Deelnemer zijn voor annuleren:

- tot meer dan vier weken voor aanvang van het Programma: kosteloos;
- van twee tot vier weken voor aanvang van het Programma: vijftig procent van het
factuurbedrag;
- van nul tot twee weken voor aanvang van het Programma: het gehele factuurbedrag


7. Ontbinding

 • a. De Deelnemer kan een overeenkomst met FitFam Leeuwarden ontbinden, na eventuele

vaste looptijd, met een termijn van één kalendermaand, te rekenen vanaf de eerste dag van
de eerstvolgende maand.

 • b. De Deelnemer ontbindt door middel van telefonisch contact of contact per e-mail met

FitFam Leeuwarden.

 • c. Brengt de Deelnemer een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt FitFam Leeuwarden

per e-mail de ontvangst van deze verklaring binnen vijf werkdagen.

 • d. Op de Deelnemer rust een bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

 • e. Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen na het sluiten van de overeenkomst is

het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met FitFam Leeuwarden
te herroepen. Binnen deze termijn van veertien dagen staat Deelnemer in het recht het
contract te herroepen.

 • f. Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de

termijn van veertien dagen is verstreken.

 • g. Bij het afsluiten van een Abonnement nadat deze eerder beëindigd is door opzegging,

worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door FitFam Leeuwarden.

 • h. Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid te worden, maar kan de Deelnemer

binnen een periode van drie maanden na originele startdatum geen gebruik maken van
eventuele acties.

8. Deelname aan- en afgelasting van een Training

 • a. Een deelnemer dient zich voorafgaand aan een Training aan te melden via het online

aanmeldingssysteem van FitFam Leeuwarden. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer
geen recht op deelname aan een Training.

 • b. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee uur voor aanvang van een Training nog

uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart één strip in
rekening gebracht. In het geval van een Abonnement wordt een Deelnemer gedurende
van een periode van vier weken uitgesloten van deelname aan de betreffende Training
bij het tweemaal binnen één kalendermaand niet aanwezig zijn bij een training.

 • c. FitFam Leeuwarden is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties

tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn
leidend en zichtbaar op de website van FitFam Leeuwarden.

 • d. FitFam Leeuwarden heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een Training of

Programma bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Een training wordt
geannuleerd bij een deelname van minder dan 5 deelnemers. In dat geval worden in
rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

 • e. Buitengewone omstandigheden leveren voor FitFam Leeuwarden altijd overmacht op en

ontheffen FitFam van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is FitFam Leeuwarden
ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

 • f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden waaronder onweer, storm, extreme warmte,

sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. FitFam Leeuwarden is niet
aansprakelijk voor het uitvallen van een Training door gevaarlijke
weersomstandigheden.

 • g. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een

Training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door FitFam Leeuwarden worden
uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

9. Aansprakelijkheid

 • a. Deelname aan een Training geschiedt op eigen risico.

 • b. FitFam Leeuwarden, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk

letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Training.

 • c. Ook voor eventuele schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van FitFam

Leeuwarden, haar medewerkers en/of trainers, is FitFam Leeuwarden niet aansprakelijk.

 • d. FitFam Leeuwarden is niet aansprakelijk voor enig blessureleed of andere schade die een

Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Training. Adviezen zijn altijd
vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

 • e. FitFam Leeuwarden is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke

eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Training.

 • f. Een Training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of

hij/zij geschikt is voor deelname aan een Training. Indien een Deelnemer
gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te
twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een deskundig
arts.

 • g. FitFam Leeuwarden behoudt zich het recht voor om, naar haar beoordeling, ongeschikte

deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Training.

 • h. FitFam Leeuwarden is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer,

contactpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge
van de deelname aan een Training.

 • i. De Deelnemer doet hierbij ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht

op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of
onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Training is ontstaan, ontstaat
of zal ontstaan.

10. Website; disclaimer en privacy

 • a. FitFam Leeuwarden respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat

de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de
Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

 • b. FitFam Leeuwarden gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer

zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal FitFam Leeuwarden deze
gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

 • c. FitFam Leeuwarden zal de Gegevens niet aan derden verkopen zal deze uitsluitend aan

derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 • d. De weknemers van FitFam Leeuwarden en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om

de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

 • e. De verstrekte informatie op de website van FitFam Leeuwarden is uitsluitend bestemd voor

algemene informatiedoeleinden. Door extreme omstandigheden kunnen er vertragingen,
gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

 • f. Hoewel FitFam Leeuwarden de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de

samenstelling en het onderhoud van haar website, kan FitFam Leeuwarden niet garanderen
dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij
dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding
voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens,
tenzij er aan de zijde van FitFam Leeuwarden sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen
grove nalatigheid.

 • g. De websites van derde partijen waarnaar op de website van FitFam Leeuwarden hyperlinks

zijn opgenomen, worden niet door FitFam Leeuwarden gecontroleerd, gemaakt en/of
onderhouden. FitFam Leeuwarden aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de
inhoud van deze gelinkte websites.

auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze
website of inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder
voorafgaande toestemming van FitFam Leeuwarden.

 • i. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Training.

11. Klachten

 • a. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van FitFam Leeuwarden

zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij FitFam Leeuwarden
te melden, en uiterlijk binnen veertien dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade
heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij FitFam Leeuwarden onder
vermelding van de Training en een omschrijving van de klacht per e-mail naar FitFam
Leeuwarden.

 • b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele

bewijsmiddelen.

 • c. FitFam Leeuwarden beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig

mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken vanaf de datum van ontvangst. Indien FitFam
Leeuwarden verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht,
vermeldt zij dit direct per e-mail aan de Deelnemer na de constatering hiervan.

 • d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil

overeenkomstig artikel 11, sub c van deze algemene voorwaarden.

12. Geschillen en toepasselijk recht

 • a. Van deze Algemene Voorwaarden Training kan alleen worden afgeweken indien dat

schriftelijk is bevestigd door FitFam Leeuwarden.

 • b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 • c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, die niet in goed onderling overleg

kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

bottom of page