top of page

Privacy Policy FitFam Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 78193370.


1. FitFam Leeuwarden neemt de privacy van alle gebruikers van haar site in acht en draagt de
verantwoordelijkheid dat persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. De gegevens zullen worden gebruikt om bestellingen en afsluitingen zo snel en
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor verder gebruik van persoonlijke gegevens zal
FitFam Leeuwarden nadrukkelijk toestemming vragen.


2. FitFam Leeuwarden zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derde partijen (derden)
en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren
van bestelling of afsluiting.


3. FitFam Leeuwarden gebruikt de verzamelde gegevens om haar potentiële leden en leden
(klanten) de volgende diensten te leveren:

a. Wanneer een bestelling of afsluiting plaatsvindt vraagt FitFam Leeuwarden naam, e-

mailadres, correspondentieadres en betaalgegevens op om de uitvoering van een
bestelling of afsluiting te kunnen laten plaatsvinden. FitFam Leeuwarden zal gebruik
maken van deze gegevens om het (potentieel) lid op de hoogte te houden.
b. Voor personalisatiedoeleinden zullen persoonlijke gegevens en gegevens met betrekking
tot uw koopgedrag worden opgeslagen om zo een zo goed mogelijke ervaring te bieden.
c. FitFam Leeuwarden gebruikt het e-mailadres en/of telefoonnummer om te informeren
over aanbiedingen en acties. Als het (potentieel) lid dit niet op prijs stelt, bestaat altijd
de mogelijkheid tot uitschrijving.
d. Gegevens over het gebruik van de website van FitFam Leeuwarden en de feedback die
wordt ontvangen van bezoekers om zo de website te ontwikkelen en te verbeteren.
e. Bij het besluit om een recensie achter te laten, bestaat de mogelijkheid om naam en
persoonlijke gegevens toe te voegen. Wanneer irrelevante gegevens worden gelden als
input, behoudt FitFam Leeuwarden het recht om onrechtmatige bijdragen niet te
publiceren.
f. Bij reactie op een actie of prijsvraag, vraagt FitFam Leeuwarden naam, adres en e-
mailadres. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de actie uit te voeren,
prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op marketingacties te meten.


4. FitFam Leeuwarden zal persoonlijke gegevens van de (potentiële) leden niet aan derden
verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen wanneer deze betrokken
zijn bij het uitvoeren van een bestelling of afsluiting. Werknemers en ingeschakelde derden
zijn verplicht om vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren en hier zorgvuldig mee om
te gaan.


5. Cookies zijn kleine delen informatie die door een internetbrowser worden opgeslagen op
computers. FitFam Leeuwarden gebruikt Cookies om (potentiële) klanten te herkennen bij
een volgend bezoek. Deze cookies stellen FitFam Leeuwarden in staat om informatie te
verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aanpassen aan de
wensen van de bezoekers. Deze cookies geven informatie met betrekking tot
persoonsidentificatie. (Potentiële) leden of klanten kunnen in hun browser instellen dat er
tijdens een websitebezoek geen cookies worden ontvangen.


6. Wij bewaren uw gegevens voor een periode van 7 jaar. Deze termijn komt overeen met de
fiscale boekhoud- en administratieplicht van 7 jaar: artikel 52 AWR. Na deze 7 jaar
verwijderen wij alle correspondentie, gemaakte afspraken, en facturatiegegevens. Gegevens
als je naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
verwijderen wij ook, als er na 7 jaren geen contact meer met je is geweest.

7. Indien er vragen zijn omtrent de Privacy Policy van FitFam Leeuwarden dan kunt u contact
met FitFam Leeuwarden opnemen per mail of telefoon. In het geval van wijziging van de
Privacy Policy is de meest recente versie altijd te vinden op de website van FitFam
Leeuwarden.

 

 

Disclaimer voor www.fitfamleeuwarden.nl

Op deze pagina is de disclaimer van www.fitfamleeuwarden.nl te vinden, welke beschikbaar is
gesteld door FitFam Leeuwarden. In deze disclaimer staat onder welk voorbehoud informatie op
onze website wordt aangeboden.
 

Intellectueel eigendom
Het gebruik van informatie op deze website is gratis zolang deze niet wordt gekopieerd, verspreidt
of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie op deze website mag alleen worden
hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht.
Het is niet toegestaan om, zonder nadrukkelijke toestemming van FitFam Leeuwarden, tekst,
fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom
berust bij FitFam Leeuwarden.


Geen garantie op juistheid

 

Indien van toepassing:
Voor alle informatie op onze website, geldt dat wij naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van
de realiteit streven. Fouten die hierbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel
typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract, dan wel overeenkomst, met FitFam
Leeuwarden te mogen claimen of te veronderstellen.
FitFam Leeuwarden streeft naar een zo actueel mogelijke website. In het geval dat er zonder
verregaande inspanningen de inhoud of informatie onvolledig of onjuist is, dan kan daarvoor geen
aansprakelijkheid worden verlangd.
De informatie en producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling. FitFam Leeuwarden
aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor informatie waar via hyperlinks is naar
verwezen.


Wijzigingen
Bij wijziging van deze disclaimer, kan de meest recente versie worden gevonden op de website van
FitFam Leeuwarden: www.fitfamleeuwarden.nl.

bottom of page